Google

Đoạn này có thể gồm chuỗi dạng thức Python mà được khớp với thuộc tính hộp thư chung. Danh sách các điều thay thế có thể là:
  • real_name — ten « xinh » của hộp thư chung đó, thường là tên hộp thư với chữ hoa đầu từ.
  • list_name — tên nhận diện hộp thư chung đó trong địa chỉ Mạng, mà phân biệt chữ hoa/thường.
  • host_name — tên miền có khả năng đầy đủ nơi trình phục vụ hộp thư chung đó có chạy.
  • web_page_url — địa chỉ cơ bản cho Mailman. Có thể phụ thêm, v.d. listinfo/%(list_name)s để tạo trang thông tin về hộp thư chung đó.
  • description — mô tả ngắn về hộp thư chung đó.
  • info — mô tả đầy đủ về hộp thư chung đó.
  • cgiext — phần mở rộng được thêm vào tập lệnh CGI.