>XPath Basic Types and Enumerations

XPath Basic Types and Enumerations

Name

XPath Basic Types and Enumerations -- Description of basic types, classes and enumeration for "XPath" modules.

Synopsisenum    GdomeXPathResultType;
enum    GdomeXPathExceptionCode;

Description

Details

enum GdomeXPathResultType

typedef enum {
	GDOME_ANY_TYPE = 0,
	GDOME_NUMBER_TYPE = 1,
	GDOME_STRING_TYPE = 2,
	GDOME_BOOLEAN_TYPE = 3,
 GDOME_UNORDERED_NODE_ITERATOR_TYPE = 4,
 GDOME_ORDERED_NODE_ITERATOR_TYPE = 5,
 GDOME_UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE = 6,
 GDOME_ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE = 7,
 GDOME_ANY_UNORDERED_NODE_TYPE = 8,
 GDOME_FIRST_ORDERED_NODE_TYPE = 9
} GdomeXPathResultType;


enum GdomeXPathExceptionCode

typedef enum {
 GDOME_INVALID_EXPRESSION_ERR = 101,
 GDOME_TYPE_ERR = 102
} GdomeXPathExceptionCode;